Általános Szerződési Feltételek

(hatályos 2022. december 01. napjától)

1     Bevezetés

1.1        Jelen általános Szerződés Szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) a Finistic Finances Kft. (Székhely: 2151 Fót, Kincskereső u. 27/B.; Adószám: 32073225-2-13; Cégjegyzékszám: 13-09-222474; e-mail: info@finistic.hu; a továbbiakban Finistic Finances) által üzemeltetett www.finistic.hu weboldalon elérhető szolgáltatásokra terjed ki.

1.2        Jelen ÁSZF célja, hogy a weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételének feltételeit, valamint a Felhasználó és a Finistic Finances jogviszonyának lényeges feltételeit meghatározza.

2     Fogalmak

2.1     ÁSZF: a Felhasználó és a Finistic Finances jogviszonyának lényeges feltételeit tartalmazó jelen Általános Szerződési Feltételek.

2.2        Bankszamlakivonat.hu: a Nyíltbankolás Zrt. (székhelye: 1044 Budapest, Nagyváradi utca 40.; cégjegyzékszáma: 01-10-140496), aki a Bankszamlakivonat.hu weblap tulajdonosa, fejlesztője, üzemeltetője, aki a Felügyelet által a H-EN-I-553/2021 számú határozattal nyilvántartásba vett, a Hpt., Pft., valamint az Fsztv. szerint működő pénzforgalmi intézmény, amely jogosult a Hpt. 6. § (1) 87. h) pontjában rögzített számlainformációs szolgáltatás nyújtására. 

2.3        Cégjelző: Vállalati előfizetés esetén cég adatok szolgáltatója: Cégjelző Céginformációs Kft. (székhelye: 1124 Budapest, Kempelen Farkas u.1.; adószáma: 26163190-2-43).

2.4        Felek: a Felhasználó és a Finistic Finances együttesen.

2.5        Felhasználó: a weboldalon regisztrált természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (együttesen vállalkozások), aki/amely magára nézve kötelezőnek elfogadta az ÁSZF-et.

2.6        Felhasználói Jogosultság: az egyes Felhasználókat a Szolgáltatások igénybevétele során megillető jogosultságok.

2.7        Fiók: a Felhasználó által a weboldalon történő regisztrációval létrehozott felhasználói fiók.

2.8        Pft.: a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény.

2.9        Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

2.10     Szolgáltatások: a Finistic Finances által nyújtott, a weboldalon elérhető Pénzügyi Menedzser Szolgáltatás, a Számlakezelési Szolgáltatás, a Számlainformációs Szolgáltatás és a Partner Nyilvántartás szolgáltatások együttesen.

2.11     Szerződés: A Felhasználó által az elektronikus regisztrációs űrlap kitöltésével és benyújtásával, valamint ennek Finistic Finances általi elfogadásával és az ezt követő aktiválással a Felhasználó és a Finistic Finances között létrejött azon jogviszony, amelynek feltételeit a regisztrációs oldal és/vagy egyéb dokumentum, továbbá a jelen ÁSZF tartalmazza.

2.12     Társ felhasználó: azon természetes személy, aki részére a Felhasználó az előfizetési Fiók elérésre jogosultságot adott. A Társ Felhasználó általi ÁSZF elfogadásért a Felhasználó felel.

3     Általános rendelkezések

3.1        Jelen Általános Szerződési Feltételek a Finistic Finances által fejlesztett és üzemeltetett, és https://www.finistic.hu domain alatt működő weboldalon elérhető Szolgáltatások igénybevételének feltételeit tartalmazza.

3.2        A Felhasználó a weboldalon történő regisztrációval a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára kötelezőnek ismeri el.

3.3        A Felhasználó által igénybe vett egyes Szolgáltatások vonatkozásában a jelen ÁSZF rendelkezései értelemszerűen csak akkor alkalmazandóak, amennyiben azok adott funkció jellegéből adódóan az egyes Szolgáltatás adott funkciójára értelmezhetőek.

4     Szolgáltatások egyes funkciói igénybevételének feltételei, az elektronikus úton történő szerződéskötés technikai lépései

4.1        Az igénybevétel feltétele minden funkció tekintetében a Felhasználó általi regisztráció, mely a weboldalon keresztül történhet. A regisztráció az alábbi módon jöhet létre:

4.1.1       E-mail-cím és jelszó megadásával  

4.1.1.1       Új Felhasználó a regisztrációját és Finistic Financessel történő szerződéskötését a Finistic Finances weboldalán a „regisztráció” linkre kattintva kezdeményezheti.

4.1.1.2       A weboldalon a „regisztráció” linkre kattintva megnyíló regisztrációs oldalon a Felhasználó egy e-mail-cím, egy jelszó és nevének, illetve jogi személyek és nem jogi személyek esetében a vállalkozás nevének megadásával, valamint az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával kezdeményezheti a regisztrációját, valamint a Finistic Financessel történő szerződéskötést. A regisztrációs oldalon lévő adatok Finistic Finaces részére történő megküldése nem minősül a Felhasználó részéről a szerződés megkötésére irányuló jognyilatkozatnak, pusztán a szerződéskötési folyamat elindításának kezdeményezése. A Felhasználó a regisztrációs és szerződéskötési folyamatot mindenféle jogkövetkezmény nélkül, szabadon bármikor jogosult megszakítani.

4.1.1.3       A weboldalon kitöltött regisztrációs adatok Finistic Finances részére történő megküldésével a Felhasználó kifejezetten kéri és hozzájárul, hogy a Szerződés megkötése elektronikus úton (Ptk. 6:82. §), a Finistic Finances weboldalán keresztül történjen.

4.1.1.4       A Felhasználó elektronikusan megküldött szerződéskötés-kezdeményezési kérését a Finistic Finances megvizsgálja. A Finistic Finances a szerződés megkötésére vonatkozó kezdeményezés elfogadásáról saját hatáskörében, az általa egyoldalúan meghatározott feltételek alapján dönt.

4.1.1.5       A Finistic Finances a Felhasználó szerződéskötési kezdeményezésének elfogadása esetén a Felhasználó részére a regisztráció kezdeményezésekor megadott e-mail-címre egyedi azonosítóval rendelkező aktivációs linket küld.

4.1.1.6       Felhasználó a regisztrációs és szerződéskötési szándékát az aktivációs linkre történő kattintással erősíti meg. Amennyiben Felhasználó a regisztrációs és szerződéskötési szándékát az aktivációs linkre történő kattintással nem erősíti meg, akkor a Felhasználó regisztrációja, valamint a Felek között szerződés és jogviszony nem jön létre.

4.1.1.7       Az aktivációs linkre történő kattintást követően kerülhet sor a Felhasználó regisztrációs oldalon megadott adatain túli egyéb regisztrációhoz szükséges adatainak Finistic Finances részére történő megadására.

4.2        A Finistic Finances a Felhasználó azonosítását a megadott e-mail-címre küldött aktivációs link alapján végzi el. 

4.3        A Finistic Finances a Szerződés kezdeményezéssel egyidejűleg, annak időpontjában létrehozza a Felhasználó felhasználói fiókját, melyet szerződéskötést követően a Felhasználó részére elérhetővé tesz.

4.4        A Finistic Finances a vonatkozó jogszabályok által a szerződéskötést megelőzően előírt tájékoztatási kötelezettségét az aktiválást megelőzően elfogadott jelen ÁSZF rendelkezésre bocsátásával teljesíti. A Finistic Finances a Ptk. 6:82. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatja a Felhasználót

4.4.1       a szerződéskötés technikai lépéseiről,

4.4.2       arról, hogy a jelen ÁSZF elfogadásával létrejövő szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek,

4.4.3       arról, hogy a Finistic Finances a jelen ÁSZF elfogadásával létrejövő szerződést (az ÁSZF tartalmát és az ÁSZF-et elfogadó Felhasználó azonosító adatait, valamint az elfogadás időpontját) tárolja és azt az ÁSZF elfogadásával létrejövő szerződés tartama alatt a Felhasználó számára hozzáférhetővé teszi,

4.4.4       arról, hogy az ÁSZF elfogadásával létrejövő szerződés és a kapcsolattartás nyelve a magyar.

4.5        Felek az ÁSZF elfogadásával létrejövő szerződést határozatlan időtartamra kötik. 

4.6        A szerződés a felhasználó és a Finistic Finances között oly módon jön létre, hogy ha a Felhasználó magánszemélyként regisztrál, akkor saját maga képviseletében, ha a Felhasználó vállalatként regisztrál, akkor az általa megadott vállalkozás képviseletében a szerződéses nyilatkozat megtételére alkalmas távközlő eszköz használatával a Weboldalon történt regisztrációval megköti az Előfizetői Szerződést, amelynek elválaszthatatlan részét képezi a jelen ÁSZF.

4.7        Az Előfizetői Szerződés mindenben megfelel a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozó hatályos törvényi előírásoknak. Az Előfizetői Szerződés online módon jön létre és kerül elfogadásra, azaz nem kerül kinyomtatott okiratként aláírásra.

4.8        Az Előfizetői Szerződés létrejöttét követően és annak teljes időtartama alatt, valamint az Előfizetői Szerződés megszűnését követő 5 (öt) évig a Felhasználók számára az ÁSZF elérhető. A Felhasználó kijelenti, hogy ezzel a Finistic Finances a tájékoztatási kötelezettségének eleget tett és a Felhasználó számára hozzáférhetővé tette, tartós adathordozón rendelkezésre bocsátotta az Előfizetői Szerződés összes adatát a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.

4.9        Felhasználó a Szolgáltatásokat csak akkor jogosult használni, ha a mindenkor hatályos ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót magára nézve kötelezőnek fogadja el.

4.10     A Finistic Finances a Felhasználóval a regisztrációkor megadott e-mail címen keresztül kommunikál a későbbiekben a Szolgáltatásokat érintő ügyekkel kapcsolatban. A regisztráció nem végezhető el olyan e-mail-címmel, amelyet azonosítás céljából korábban már a Szolgáltatásokban rögzítettek.

4.11     Felhasználó Szolgáltatások használata során csak és kizárólag egyetlen e-mail-címet adhat meg egy adott felhasználói profil kialakításához. Különböző e-mail címek alatt létrehozott felhasználói profilok összepontozása nem lehetséges.

4.12     A regisztráció során a Felhasználó köteles adatait a valóságnak megfelelően megadni. A Finistic Finances kizárja felelősségét a regisztráció során megadott téves, hibás vagy hamis e-mail-cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól. A Felhasználónak a felhasználói profilon keresztül bármikor lehetősége van a regisztrációkor megadott e-mail-címet ellenőrizni.

4.13     Finistic Finances jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Felhasználó valódiságát ellenőrizni. A Finistic Finances fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó Regisztrációját visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a regisztráció során a megadott adatokkal történő bármilyen visszaélés gyanúja esetén.

4.14     Amennyiben a Finistic Finances tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó a jelen ÁSZF-et, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon használta a funkciók bármelyikét, illetve a regisztráció során más személy vagy nem létező személy személyes adatait adja meg, vagy hamis, nem valós adatokat ad meg, a Finistic Finances jogosult a Felhasználóval fennálló szerződését azonnali hatállyal felmondani.

4.15     A Felhasználó által a regisztráció során megadott jelszó titkosságának megőrzése teljes mértékben a Felhasználó felelőssége, azt köteles titkosan és biztonságosan kezelni, valamint harmadik személy tudomására nem hozhatja.

4.16     A regisztráció során megadott adatok nem nyilvánosak és harmadik személy számára nem hozzáférhetőek. A jelszó elvesztése, elfelejtése esetén a Felhasználó a weboldalon kezdeményezheti új jelszó kiadását az elfelejtett jelszó funkcióval, melynek keretében a Finistic Finances az új kibocsátott jelszót a Felhasználó regisztrált e-mail címére küldi meg, melyet a Felhasználónak az első bejelentkezés alkalmával kötelezően meg kell változtatnia.

4.17     A Felhasználót teljes körű felelősség terheli a regisztrációjához tartozó e-mail-cím és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű tevékenységgel kapcsolatban. A Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Finistic Finances ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy az e-mail-cím és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Finistic Finances nem felel.

4.18     Felhasználó — mint természetes személy — tudomásul veszi, hogy amennyiben a 16. életévét még nem töltötte be, a Szolgáltatásokba nem regisztrálhat, azt nem használhatja. Ennek megszegése esetén a Finistic Finances a Felhasználó regisztrációját jogosult törölni.

4.19     A Felhasználó jogosult a regisztrációját (profilját) maga törölni. Ilyen szándék esetén a Felhasználó a törlési igényét a ‘Beállítások/Előfizetési adatok’ menüpontból elérhető Előfizetés törlése gombra kattintva. Ezt követően egy megerősítő kérdést kap a Felhasználó, hogy az Előfizetési Fiók valóban törölhető-e. A Finistoc Finaces csak akkor végzi el a törlést, ha a Felhasználó a megerősíti a törlési szándékát. A törlési szándék megerősítése után haladéktalanul végrehajtja a Felhasználó adatainak végleges, nem visszaállítható módú törlését, és egyúttal a jelen ÁSZF elfogadásával létrejövő szerződés megszüntetésre kerül. A törlést követően a Felhasználó nem fér hozzá a Finistic Finances rendszereihez és az abban korábban tárolt adataihoz.

4.20     A Számlainformációs Szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Felhasználó valamely magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál online módon hozzáférhető fizetési számlával rendelkezzen.

4.21     A Számlainformációs szolgáltatás igénybevételének további feltétele, hogy a Felhasználó valamely fizetési számlája vonatkozásában engedélyt adjon a Finistic Finances részére arra, hogy a Felhasználó fizetési számlájához a Bankszamlakivonat.hu alkalmazáson keresztül való kapcsolódás útján a fizetési számla adatait, a Számlainformációs Szolgáltatás naprakész működtetéséhez szükséges időközönként szinkronizálja.

5     A Szolgáltatások bemutatása

5.1        A Pénzügyi Menedzser Szolgáltatás célja

A Pénzügyi Menedzser Szolgáltatás célja, hogy a Felhasználó online elérhető felületen keresztül a bevételi és kiadási adatairól, azok alakulásáról összefoglaló képet kaphasson. A Pénzügyi Menedzser Szolgáltatás keretében a Felhasználó manuálisan rögzítheti bevételi és kiadási adatait, azokat szabadon kategorizálhatja és különböző címkékkel láthatja el annak érdekében, hogy a pénzügyeit átláthatóbbá tegye, valamint mélyebb összefüggéseiben lássa a pénzügyeiben bekövetkezett változásokat. A Pénzügyi Menedzser Szolgáltatás legfőbb célja a Felhasználók pénzügyeikkel kapcsolatos tervezésben és esetleges döntéseik meghozatalában való támogatás biztosítása.  

5.1.1       A Pénzügyi Menedzser Szolgáltatás működése

5.1.1.1       A Felhasználónak a 4. pont szerint regisztrálni kell az alkalmazásba.

5.1.1.2       A Felhasználói belépés az e-mail-cím/jelszó párossal lehetséges. 

5.1.1.3       Első belépést követően Felhasználó az alapértelmezetten beállított adatokon túl megadhatja, a választott előfizetési csomag függvényében, hogy a bevételek és kiadások milyen devizanemben, milyen fizetési számlákon legyenek nyilvántartva. Vállalkozások esetében, amennyiben a regisztrációkor a Vállalkozás neve a Cégjelző által ajánlottakból kerül kiválasztásra, úgy a fizetési számlák a Cégjelző által szolgáltatott közhiteles cégnyilvántartás alapján automatikusan beállításra kerülnek.

5.1.1.4       Felhasználó a bevételek és kiadások jobb átláthatósága érdekében az egyes bevételi és kiadási adatokat egy úgynevezett bevétel/kiadási fastruktúrába sorolhatja, illetve abban szabadon mozgathatja. Az így berögzített adatok a fastruktúra egyes csomópontjaira összeaggregálásra kerülnek egy a felhasználó által előre megadott időszak vonatkozásában. Felhasználó a havi, negyedéves, féléves és éves időszaki megjelenítések közül szabadon választhat. Minden egyes időszakra a bevételi és kiadási adatok alapján meghatározásra kerülnek az adott időszak cashflow és kumulált cashflow adatai.

5.1.1.5       Felhasználó tervezett bevételi és kiadási adatokat is rögzíthet, amely alapján meghatározásra kerülnek a jövőben cashflow és kumulált cashflow adatok, amelynek célja az esetleges likviditást érintő pénzügyi anomáliák feltárása, amely ismeretében a Felhasználó előre akció tervet alakíthat ki.

5.1.1.6       Felhasználó a bevételi és kiadási fastruktúra egyes szintjeire úgynevezett top-down és/vagy bottom-up módszerrel jövőbeni pénzügyi tervet készíthet.

5.1.1.7       Felhasználó az egyes bevételi és kiadási adatokhoz különböző címkéket, illetve megjegyzéseket rögzíthet, melyek segíthetik az egyes tételek jobb megértését, valamint az egyes tételeket természetes személy Felhasználó esetében családtaghoz, míg vállalkozás Felhasználó esetében különböző profit/cost centerekhez rendelhet.    

5.2        A Számlakezelési Szolgáltatás célja

A Számlakezelési Szolgáltatás célja, hogy a Vállalati Felhasználók az általuk és részűkre kiállított bevételi és kiadási számláikat strukturált formában nyilvántartsák, valamint könnyen nyomon követhessék azok pénzügyi státuszát, illetve késedelmes teljesítés esetén a szükséges lépéseket megtegyék. Számlaszolgáltatási Szolgáltatás keretében a Felhasználóknak a számla adatok mellé lehetőségük van a számlakép, a számlához kapcsolódó teljesítés igazolás, valamint szerződéses dokumentum feltöltésére is. Felhasználó a könyvelője részére hozzáférést adhat Fiókjához, amelyben könyvelője eléri a számla adatokat, valamint a számlához feltöltött dokumentumokat annak érdekében, hogy a szükséges könyvelési lépéseket, valamint az esetleges NAV kapcsolat tartást gördülékenyen meg tudja tenni. A Felhasználó könyvelője minden egyes számla esetében jelölni tudja annak könyvelési státuszát is. Felhasználónak lehetőség van bevételi számlák esetében a számla esedékességéhez igazítva a vevői részére figyelmeztető, felhívó e-mail üzenet küldésre, figyelmeztetve a közelgő fizetési határidőre vagy késedelmes teljesítésre.

5.2.1       A Számlakezelési Szolgáltatás működése

5.2.1.1       Számlakezelési Szolgáltatás igénybevételének feltétele élő Pénzügyi Menedzser Szolgáltatás megléte.

5.2.1.2       Számlakezelési Szolgáltatás keretében a bevételi és kiadási számlák rögzítése manuális utón történik, illetve előfizetés előfizetési csomag részeként elérhető automatizált számlarögzítés is.

5.2.1.3       Automatizált számlarögzítés, szinkronizáció a Szamlazz.hu, a Billingo és a NAV Online Számla rendszeréből lehetséges.

5.2.1.4       Szamlazz.hu esetében a Szamlazz.hu-nál profi előfizetési csomaggal rendelkező felhasználók a bevételi számla adatait és számlaképét automatikusan szinkronizálhatják, amihez mindössze az alkalmazások összekapcsolása szükséges. Az előfizetési fiókok összekapcsolásához a Felhasználónak a Finisitic Finances alkalmazásban egy Azonosító kulcsot kell generálni, melyet a „Szamlazz.hu Beállítások/Fiók beállítások/Online pénzügyi beállítások” menüpontban kell rögzíteni, a Finistic Finances, mint fogadó rendszer kiválasztása mellett. Sikeres összekapcsolás esetén a Szamlazz.hu rendszere a bevételi számla kiállítását követően a számla adatokat és számlaképet automatikusan átadja a Finisitic Finances részére.

5.2.1.5       Billingo esetében a Billingonál API és Tömeges számlagenerálás kiegészítő csomaggal kell rendelkezni, annak érdekében, hogy a Billingoban kiállított bevételi számlák adatai és számlaképei automatikusan szinkronizálásra kerüljenek. Az alkalmazások összekapcsolása érdekében a Billingo rendszerében egy V3 típusú API kulcsot kell generálni, melyet rögzíteni szükséges a Finistic Finances rendszerében. Sikeres összekapcsolást követően a Finistic Finances naponta több alkalommal szinkronizálja az utolsó szinkronizálás óta kiállított bevételi számla adatokat és számlaképet. 

5.2.1.6       Billingo esetében a bevételi számlaadatok és számlaképek szinkronizációja mellett a Felhasználónak lehetősége van a Billingo alkalmazásban Számla, Nyugta, Díjbekérő, Módosító/helyesbítő és Sztornó számla kiállítására is. Ebben az esetben a Felhasználó a Finistic Finances alkalmazásban rögzített adatokkal tudja az előbbi dokumentumok létrehozását kezdeményezni. Finistic Finances alkalmazás a dokumentumok generálásához szükséges – Felhasználó által rögíztett – adatokat átadja a Billingo alkalmazás részére, ahol megtörténik automatikusan az érintett dokumentumok létrehozása. Ebben az esetben a Finistic Finances az adatok átadásáért felel, míg a dokumentumok jogszerű előállításáért és kezeléséért a Billingo a felelős. A dokumentumok elállítása és jogszabályban előírt kezelése (pl.: NAV adatszolgáltatás, számla archiválás, stb.) tekintetében a Finistic Finances a felelősséget kizárja.

5.2.1.7       Amennyiben a Felhasználó Billingo számlát állít ki a Finistic Finances-en keresztül, úgy a számla vevőjét megadhatja a Partner Nyilvántartásból, a Cégjelző által szolgáltatót adatokból vagy akár manuálisan is rögzítheti.   

5.2.1.8       NAV Online számla esetében a Felhasználó mind a bevételi és mind kiadási számla adatai szinkronizálásra kerülnek azzal, hogy magánszemély részére kiállított számlák esetében a magánszemélyek adatait a NAV rendszere nem adja át. NAV Online Számla esetében a számlaképek sem kerülnek átadásra, azokat a Felhasználó szinkronizációt követően szabadon feltöltheti a számlához. NAV Online Számla összekötéshez a Felhasználónak be kell jelentkeznie a NAV Online Számla rendszerébe, ahol egy úgy nevezett technikai felhasználót kell létrehoznia (ha még nem került korábban létrehozásra), melynek adatait a Finistic Finances alkalmazásban rögzíteni szükséges.  A technikai felhasználó adatainak rögzítése során a Felhasználó megadhatja, hogy a szinkronizáció visszamenőlegesen, mely időszaktól kezdődően létrehozott számlákra terjedjen ki. 

5.2.1.9       Felhasználó bevételi és kiadási számlaadatok, valamint számlakép mellé szabadon feltöltheti az adott számlához kapcsolódó teljesítési igazolás és szerződés dokumentumokat is, amennyiben a feltöltendő dokumentum és a korábban feltöltött dokumentumok együttes mérete nem haladja meg az adott előfizetési csomaghoz tartozó méret korlátot. Amennyiben a Felhasználó a rendelkezésre álló méret korlátot elérte, úgy további dokumentumokat csak abban az esetben tölthet fel, ha vagy a korábban rögzített dokumentumokból töröl vagy további tárhelyet vásárol.

5.2.1.10    Felhasználó az előfizetési Fiókjához további személyek, így könyvelő részére jogosultságot adhat. Amennyiben a Felhasználó a könyvelője vagy bárki részére könyvelő jogosultságot ad, úgy a könyvelője az alkalmazásba belépve a számla listát éri el, amelyben a Felhasználó bevételi és kiadási számlái érhetőek el. A könyvelő az adott számlák esetében mind a számlák adatait teljeskörűen, mind a számlához feltöltött valamennyi dokumentumot eléri. A könyvelő az alkalmazásban rögzítheti az adott számla könyvelési státuszát is, ezzel informálva a Felhasználót, hogy mely számla könyvelési feldolgozása történt már meg.

5.2.1.11    A rögzített bevételi és kiadási számlák alapján a Finistic Finances áfa előrejelzést ad, amennyiben a Felhasználó megadta az áfa fizetés gyakoriságát, valamint kijelölt az áfa elszámlásra egy fizetési számlát. Áfa fizetési számla a Felhasználó bármely Finsitic Finances alkalmazásban rögzített számlája lehet és nem feltétel, hogy az elszámolás ténylegesen ezen a számlán valósuljon meg. Az áfa fizetési számla egy technikai gyűjtőszámla melyre az egyes számlák áfa tételei kerülnek felírásra. Az áfa előrejelzés azon számlák esetében történik meg amelyek rögzítése az áfa fizetési gyakoriság beállítása és az áfa elszámolási számla megadása után történik meg.

5.2.1.12    A Felhasználó beállíthat automatikus e-mail üzenet küldést az egyes bevételi számlák fizetési esedékessége alapján, melynek célja, hogy a bevételi számlák pénzügyi teljesítése lehetőség szerint határidőben megtörténjen, illetve késedelem esetén a késedelem hossza a lehető legrövidebb legyen. A Felhasználó az automatikus e-mail küldéséhez beállíthatja az e-mail üzenet kiküldésének idejét, az üzenet tárgyát és az üzenet szövegét. Az e-mail üzenet kiküldése technikailag a Finistic Finances által történik azzal, hogy az e-mail üzenetben feltüntetésre kerül, hogy az e-mail küldése a Felhasználó felhatalmazása alapján történik.        

5.3        A Számlainformációs Szolgáltatás célja

A Számlainformációs Szolgáltatás célja, hogy a Felhasználó egy vagy több pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett egy vagy több fizetési számlájának tranzakciós adatainak szinkronizációjával a bevételi és kiadási adatai automatikusan rögzítésre, illetve kategorizálásra kerüljenek.

5.3.1       A Számlainformációs Szolgáltatás működése

5.3.1.1       Számlainformációs Szolgáltatás igénybevételének feltétele élő Pénzügyi Menedzser Szolgáltatás megléte. 

5.3.1.2       Számlainformációs Szolgáltatás eléréshez Bankszamlakivonat.hu regisztráció megléte és az alkalmazások, illetve előfizetői fiókok összekapcsolása szükséges. 

5.3.1.3       Felhasználó Beállítások menüpontban a Bankszámla kapcsolatok részben tud az összekapcsoláshoz szükséges azonosító kódot generálni. 

5.3.1.4       A Felhasználó előfizetési fiókjához egy időpontban egyszerre csak egy élő Bankszamlakivonat.hu kapcsolata lehet.

5.3.1.5       Felhasználónak a Bankszamlakivonat.hu alkalmazásba belépve felhatalmazást kell adnia a Finistic Finances részére a számlainformációs adatok átadására, az azonosító kód megadásával, illetve azon fizetési számlák kijelölésével, amely fizetési számla vagy számlák esetében az adatok átadását engedélyezni szeretné.

5.3.1.6       Az összekapcsolás során a Bankszamlakivonat.hu az alábbi adatokat adja át a Finisitic Finances részére

Fizetési számla adatok: 

 • fizetési számla megnevezése
 • fizetési számla devizaneme 
 • fizetési számla IBAN száma
 • fizetési számla IBAN egyenlege
 • fizetési számla lekérdezés érvényességi ideje 

Tranzakciós adatok:

 • fizetési számla egyenleg
 • fizetési számla részletes adatai (különösen: a számla száma és neve);
 • számlatörténet (különösen: részletes tranzakció információk, összeg és pénznem, értéknap és megjegyzések, bevételek megjegyzés mező és megbízó, kedvezményezett adatai);

5.3.1.7       Az első sikeres szinkronizációt követően, amennyiben a szinkronizált számlák száma meghaladja a Felhasználó előfizetési csomagjában számára elérhető szinkronizálható bankszámlák számát, úgy a Felhasználó Beállítások menüpontban a Bankszámla kapcsolatok részben meg kell adnia, hogy mely fizetési számlák esetében történjen meg a számlaegyenlegek és a számlatranzakciók feldolgozása. Azon fizetési számlák esetében amelyeket a Felhasználó nem jelölt meg feldolgozásra (szinkronizációra) a Bankszamlakivonat.hu-tól kapott számla tranzakciós adatok nem kerülnek szinkronizálásra így a Bevételi és Kiadási tételek közé való besorolása sem történik meg. Amennyiben a Felhasználó ezen fizetési számlákat a későbbiekben beállítja feldolgozásra (szinkronizációra), úgy a számla tranzakciók szinkronizálása, valamint a Bevételi és Kiadási tételek közé történő besorolása a beállítást követően történik meg. 

5.3.1.8       Tekintettel arra, hogy a Felhasználónak a fizetési szolgáltatok (bankok) részére adott felhatalmazását 90 naponta meg kell újítani, így a Finistic Finances a fizetési számla lekérdezés érvényességi ideje alapján, azt megelőző 15 napon belül a Felhasználó számára tájékoztató e-mail üzenetet küld arról, hogy az adott fizetési számla vonatkozásában az automatikus adatszinkronizáció be fog fejeződni. Felhasználónak ebben az esetben lehetősége van a Bankszamlakivonat.hu oldalra belépve a fizetési szolgáltatójánál a Felhatalmazás meghosszabbítására.

5.3.1.9       A Bankszamlakivonat.hu-nak a Felhasználó külön, eseti felhatalmazásának hiányában naponta 4 alkalommal van lehetősége a fizetési szolgáltatónál a fizetési számla adatainak lekérdezésére. Finistic Finances a számlaadatok szinkronizációját a Bankszamlakivonat.hu számla lekérdezési időpontjaihoz igazítja. Így a Finistic Finances jogosult a számla szinkronizációs időpontokat aszerint egyoldalúan meghatározni, hogy a lehető legoptimálisabb legyen a Felhasználó szempontjából. Felhasználónak lehetősége van eseti szinkronizációt végrehajtani, melynek keretében megtörténik a fizetési számlák azonnali szinkronizációja. Felhasználónak elsődlegesen a szinkronizációt a Bankszamlakivonat.hu alkalmazásban kell elvégezni, majd ezt követően a Finistic Financesnél. 

5.3.1.10       A fizetési számlák szinkronizációját követően a tranzakciós adatok besorolás automatikusan megtörténik a bevételi és kiadási kategóriákba. Vállalati Felhasználó esetben megtörténik az egyes bevételi és kiadási számlák tranzakciókkal való összepontozása is.

5.4        A Partner Nyilvántartás célja

A Partner Nyilvántartás célja, hogy a Vállalati Felhasználó üzleti partnereit, fontosabb adatait elkülönülten nyilvántartsa.

5.4.1       A Partner Nyilvántartás működése

5.4.1.1       Partner Nyilvántartás igénybevételének feltétele élő Pénzügyi Menedzser Szolgáltatás megléte.

5.4.1.2       Bevételi és kiadási számlák rögzítése során a Partner adatok automatikusan letárolásra kerülnek, melyet a Felhasználó szabadon módosíthat.

6     Szolgáltatáscsomagok

6.1        Az 5. pontban írt Szolgáltatások Szolgáltatáscsomag szervezve érhetőek el a Felhasználók számára. Regisztráció során a Felhasználói fiók (szerződés) egy díjmentes Szolgáltatáscsomaggal jön létre, melyet a Felhasználó a későbbiekben szabadon megváltoztathat. 

6.2        Az egyes Szolgáltatás csomagok aktuális díjait a Finistic Finances a weboldalán teszi közzé. Finistic Finances jogosult a díjakat szabadon módosítani azzal, hogy a díjmódosítást megelőzően megfizetett Szolgáltatáscsomagokat nem érinti a díjváltozás. A díjváltozás kizárólag a díjváltozást követően esedékes előfizetési díjakra vonatkozik.  

6.3        Az előfizetői díj előre egy adott időszakra vonatkozik a Felhasználó választása szerint. Felhasználó havi és éves időszakok között választhat. 

6.4        Az előfizetési díjat banki átutalással lehet megfizetni, melyhez a szükséges adatokat Finisitic Finances e-mail-en keresztül küldi meg a Felhasználó részére. A megrendelt Előfizetés csomag az előfizetési díj beérkezését követően kerül aktiválásra a Felhasználó részére, mellyel egyidejűleg a Finistic Finances számlát állít ki a Felhasználó részére, melyet e-mail üzenetben meg küld a részére. 

6.5        Amennyiben az előfizetési díj nem kerül határidőre megfizetésre, úgy a Finistic Finances jogosult az Előfizetői fiók korlátozására, illetve felfüggesztésére addig amíg az előfizetői díj megfizetésre nem kerül. Továbbá késedelmes fizetés esetén a Finistic Finances a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult.

6.6        Felhasználónak joga van az előfizetési csomag megváltoztatására. Amennyiben a Felhasználó alacsonyabb szintű szolgáltatás csomagra vált, úgy abban az esetben az új alacsonyabb szintű szolgáltatáscsomag előjegyzésre kerül és az aktuális magasabb szintű szolgáltatáscsomag lejáratakor kerül aktiválásra. Az új, alacsonyabb szintű szolgáltatás csomag kezdő időpontja a magasabb szintű szolgáltatáscsomag lejáratának napja lesz. 

6.7        Amennyiben a Felhasználó magasabb szintű szolgáltatáscsomagra vált, úgy az előfizetői díj beérkezésével egyidejűleg a magasabb szintű szolgáltatáscsomag aktiválásra kerül, mellyel egyidejűleg a korábbi alacsonyabb szintű szolgáltatáscsomag lejár. Az alacsonyabb szintű szolgáltatás csomag ki nem használt részére eső díj a Felhasználó részére visszatérítésre kerül oly módon, hogy annak összege beszámításra kerül a magasabb szintű szolgáltatáscsomag díjába. Felhasználó elfogadja, hogy amennyiben a visszatérítendő alacsonyabb szintű szolgáltatás díj meghaladja az igényelt magasabb szintű szolgáltatás csomag díját, úgy a magasabb szintű szolgáltatáscsomag előfizetési idejét úgy választja meg, hogy annak díj elérje vagy meghaladja az alacsonyabb szintű szolgáltatáscsomag visszatérítendő összegét.  

7     A Szolgáltatásokkal kapcsolatos felelősség

7.1        A Felhasználó köteles a Szolgáltatásokat rendeltetésszerűen igénybe venni, és minden tőle elvárható intézkedést megtenni a biztonsági előírások betartása érdekében. A Felhasználó által bárkinek okozott kárért a Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik.

7.2        A Felhasználó köteles a Szolgáltatás használatához szükséges adatait a valóságnak megfelelően megadni, azokban beálló változás esetén a Finistic Financest haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül értesíteni.

7.3        A Finistic Finances a Szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenysége során mindenkor a Felhasználó érdekeinek — az adott körülmények között lehetséges — figyelembevételével és a tőle elvárható gondossággal jár el.

7.4        A Finistic Finances nem felel az olyan károkért, amely a Finistic Finances által el nem hárítható okok vagy nem a Finistic Finances érdekkörébe tartozó ok miatt következnek be, így különösen a távközlési vonalak, az internetes kapcsolat, az adatátviteli rendszerek (ideértve különösen, de nem kizárólag a Bankszamlakivonat.hu a Számlainformációs Szolgáltatás nyújtása előfeltételét képező, biztonságos adatátviteli kapcsolat létrejöttének a Bankszamlakivonat.hu vagy egyéb harmadik személyeknek felróható okból történő meghiúsulását) vagy a postai szolgáltatások hibáiért.

7.5        A Finistic Finances nem felel az olyan károkért, amelyek olyan ok miatt következnek be, amelynek az elhárítására vagy befolyásolására a Finistic Financesnek nincs lehetősége, így különösen az erőhatalomból (vis maior), belföldi vagy külföldi hatóság rendelkezéséből vagy a Finistic Finances működésének megzavarásából eredő károkért, így abban az esetben sem felel a Finistic Finances az ilyen ok miatt bekövetkező károkért, amennyiben ezek miatt az okok miatt a Finistic Finances ideiglenesen beszünteti vagy korlátozza a szolgáltatásokat.

7.6        A Finistic Finance mentesül a felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a Szolgáltatások lebonyolításával összefüggő kötelezettsége teljesítését tevékenysége körén kívül eső elháríthatatlan ok (vis major) vagy jogszabályban, vagy közösségi jogi aktusban előírt rendelkezések zárták ki.

7.7        Finistic Finances fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatások elérhetőségét korlátozza, felfüggessze vagy véglegesen megszüntesse. A Finistic Finances abban az esetben jogosult a Szolgáltatások körét korlátozni, azokat időlegesen felfüggeszteni vagy véglegesen megszüntetni, ha erre technikai, biztonsági okokból vagy a jogszabályok változása miatt szükséges. A Finistic Finances a Szolgáltatások elérhetősége átmeneti korlátozásáról, felfüggesztéséről, amennyiben az tervezetten következik be a Felhasználót legalább tizenöt (15) nappal a tervezett esemény bekövetkezése előtt a Weboldalon történő közzététellel, valamint e-mailben tájékoztatja. A Szolgáltatások tervezett végleges megszüntetéséről a Finistic Finances a Felhasználókat legalább a tervezett megszüntetés napját harminc (30) nappal megelőzően, a Weboldalon, továbbá e-mailben is tájékoztatja. Amennyiben a Szolgáltatások elérhetősége korlátozására, felfüggesztésére vagy végleges megszüntetésére váratlan okból kerül sor, a Finistic Finances a tőle elvárható gondossággal, ésszerű időn belül értesíti a Felhasználókat az előbbiekben ismertetett módok valamelyikén. A Finistic Finances kifejezetten kizárja felelősségét a Bankszamlakivonat.hu, illetve Számlainformációk elérhetősége tekintetében. Finistic Finances kifejezetten tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Számlainformációs Szolgáltatások folyamatossága tekintetében semmilyen garanciát nem vállal, különös tekintettel arra, hogy a Számlainformációs Szolgáltatások folyamatossága elsősorban a Bankszamlakivonat.hu által rendelkezésre bocsátott telekommunikációs megoldások megbízhatóságán múlik, melyre Finistic Financesnek nincs érdemi ráhatása. Felhasználó a tájékoztatást tudomásul veszi.

7.8        Finistic Finances a Szolgáltatáshoz kapcsolódó működési és biztonsági kockázatok kezelése érdekében felderíti és osztályozza a működési és biztonsági eseményeket. A Felhasználó a Szolgáltatások igénybevétele során tapasztalt a biztonsággal kapcsolatos észrevételeit, panaszait a info@finistic.hu e-mail címre történő megküldésével jelenheti be a Finistic Financesnek. A Felhasználó köteles a info@finistic.hu e-mail címre történő megküldésével Finistic Financesnek haladéktalanul bejelenteni, ha tudomására jut, hogy a felhasználói fiókjába történő belépéshez szükséges, illetve netbanki adatai vélhetően vagy ténylegesen jogosulatlan harmadik személy birtokába vagy harmadik személy által jogosulatlanul felhasználásra kerültek, továbbá ha észleli vagy valószínűsíti, hogy a illetéktelen személyek jogosulatlanul vagy csalárd módon fértek hozzá felhasználói fiókjához vagy bármely a az Összevont számlatörténet szolgáltatáshoz kapcsolt fizetési számlájához. A Felhasználó bejelentési kötelezettsége teljesítésének elmaradásából következő károkat a Felhasználó viseli.

7.9        A Finistic Finances, amennyiben olyan súlyosabb működési vagy biztonsági esemény következne be, amely sérti vagy sértheti a Felhasználók érdekeit, a Weboldalon és/vagy e-mailben indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a Felhasználókat az eseményről, valamint minden olyan rendelkezésre álló intézkedésről, amelyet az esemény káros hatásainak enyhítése érdekében meghozhatnak.

7.10     A Finistic Finances a várható legnagyobb gondossággal jár el tevékenysége végzése során, az informatikai biztonsági elvárások maximális figyelembevételével.

8     A Szolgáltatásokkal kapcsolatos vegyes rendelkezések

8.1        A Finistic Finances a Szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő tájékoztatási kötelezettségének a Weboldalon, valamint e-mailben tesz eleget. A Felhasználók kapcsolattartás céljából a info@finistic.hu e-mail címet használhatják, melyre bármely levelező rendszeren keresztül küldhetnek e-mailt. Ahhoz, hogy a Finistic Finances a jelen pontban foglalt tájékoztatási kötelezettségének eleget tudjon tenni a Weboldal nyitófelületén keresztül, a Felhasználó által használt eszközöknek a következő műszaki és szoftver követelményeknek kell megfelelnie:

 • Szélessávú internet kapcsolat;
 • Internet böngésző futtatására alkalmas számítógép;
 • Internet böngésző (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari böngészők legfrissebb verziója);

9     ÁSZF és a Szerződés módosítása

9.1        A Felek a közöttük létrejött Szerződést közös megegyezéssel bármikor módosíthatják.

9.2        A Finistic Finances jogosult a Szerződést, így különösen a jelen ÁSZF-et egyoldalúan, a Felhasználó számára nem hátrányos módon módosítani. A Felhasználó számára kedvezőtlen módosítást nem jelentő módosításokról a Finistic Finances a Felhasználót legkésőbb azok hatálybalépését megelőző munkanapon értesíti a Finistic Finances Weboldalán történő közzététellel.

9.3        A Finistic Finances jogosult továbbá — a vonatkozó, hatályos jogszabályokkal, valamint a Szerződésben rögzítettekkel összhangban a Szerződést, így különösen a jelen ÁSZF-et új szolgáltatás bevezetésekor egyoldalúan kiegészíteni, módosítani.

9.4        Finistic Finances a Felhasználó előzetes értesítését követően jogosult a Szerződést, így különösen a jelen ÁSZF-et egyoldalúan a Felhasználó hátrányára módosítani a mindenkori, hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, így különösen, de nem kizárólagosan az alábbi okok bekövetkezése esetén:

9.4.1       Szolgáltatások meglévő funkciójának kivezetése, új funkciók bevezetése

9.4.2       Szolgáltatások meglévő vagy új funkciójának módosítása

9.4.3       Szolgáltatások igénybevételével, működtetésével kapcsolatos feltételek, eljárások változása

9.4.4       Makrogazdasági környezet módosulása.

9.5        Nem minősül egyoldalú, a Felhasználó számára hátrányos vagy kedvezőtlen módosításnak, ha az ÁSZF módosítására jogszabály, illetve egyéb hatóság a Finistic Financesre nézve kötelező érvényű ajánlása, döntése értelmében kerül sor. Nem minősül továbbá egyoldalú, a Felhasználó számára hátrányos vagy kedvezőtlen módosításnak, ha a Finistic Finances új szolgáltatást, és ahhoz kapcsolódóan új díjat vezet be, ha az új szolgáltatás igénybevétele a Felhasználó számára nem kötelező, valamint, ha a feltételek módosítása kizárólag az új felhasználókra vagy újonnan megkötött szerződésekre vonatkozik. Szintén nem minősül egyoldalú, a Felhasználó számára hátrányos módosításnak, ha a Finistic Finances az előre megadott időszak letelte vagy az előre meghirdetett feltételek bekövetkezése esetén az előre meghirdetett módon és mértékben megváltoztatja a szerződési feltételeket.

9.6        A jelen ÁSZF Finistic Finances általi egyoldalú, a Felhasználó számára hátrányos vagy kedvezőtlen módosításáról a Finistic Finances a módosítás hatálybalépése előtt legalább 1 hónappal értesíti a Felhasználót a Finistic Finances Weboldalán történő közzététellel, valamint elektronikus levélben (e-mail) is tájékoztatja a módosítás tényéről és tartalmáról.

9.7        Amennyiben a Szerződés egyoldalú, kedvezőtlen módosítását a Felhasználó magára nézve sérelmesnek tartja, jogosult a Szerződést azonnali hatállyal, díj-, költség-, vagy egyéb fizetési kötelezettségtől mentesen felmondani írásban vagy e-mailen a módosítás hatálybalépése előtti napig. Amennyiben a Felhasználó a hatálybalépést megelőző munkanapig nem jelzi a módosítással kapcsolatos kifogását írásban vagy e-mailen, a módosított feltételek a Felhasználó által elfogadottnak tekintendők.

10  Érvénytelenség

10.1     Ha a jelen ÁSZF bármely rendelkezése jogellenes, érvénytelen vagy végrehajthatatlan, vagy azzá válik, az a többi rendelkezés jogszerűségét, érvényességét vagy végrehajthatóságát nem befolyásolja, és nem akadályozza.

11  Adatkezelés, adatvédelem, panaszkezelés

11.1     A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről a jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

11.2     Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy regisztrált e-mail-címére Finistic Finances tájékoztató vagy értesítő leveleket küldjön a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó információkkal az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően.

11.3     Vállalati előfizetés esetén Felhasználó nevében panaszt tehet a Finistic Finances szolgáltatásaival kapcsolatban a regisztrált vállalkozás képviseletére egyébként jogosult szervezeti képviselő vagy eseti meghatalmazott. A Felhasználó a saját nevében is jogosult panasz megtételére. 

11.4     Finistic Finances fogadja, nyilvántartásba veszi és kivizsgálja a Felhasználó szóban (telefonon) vagy írásban postai úton előterjesztett panaszát, amelyben elégedetlenségét fejezi ki a Finistic Finances Szolgáltatásával vagy munkatársának eljárásával kapcsolatban.

11.5     Nem minősül panasznak, ha a Felhasználó meglévő szerződésével kapcsolatban kérelmet fogalmaz meg, a Szolgáltatásokról információt kér, ezek fejlesztésére javaslatot tesz, vagy ezeket érintően véleményt fogalmaz meg.

11.6     A Felhasználó a panaszokat a https://finistic.hu/kapcsolat linken található elérhetőségeken nyújthatják be.

11.7     A panasz kivizsgálása

11.7.1     A panasz kivizsgálása térítésmentes. A panasz kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével történik.

11.7.2     A telefonon közölt szóbeli panasz esetén a Finistic Finances köteles az észszerű várakozási időn belül fogadni a hívást, és megkezdeni a panaszügyintézést. Ha a Felhasználó a panasz telefonon történő kezelésével nem ért egyet, vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Finistic Finances a panaszról, valamint az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet készít.

11.7.3     Amennyiben a panasz elektronikus levél formájában érkezik, a Finistic Finances a Felhasználót elektronikus válaszüzenetben értesíti, hogy panaszát nyilvántartásba vette.

11.7.4     Azonosításra alkalmas adatok hiányában a Felhasználó részére kizárólag általános tájékoztatás adható. Az azonosítás hiányában a Felhasználó szerződéseivel, azok meglétével kapcsolatban, illetve konkrét megbízásokra és tranzakciókra vonatkozóan a Finistic Finances adatot nem szolgáltat ki.

11.8     A jegyzőkönyv minimális tartalmi elemei:

11.8.1     Felhasználó neve, felhasználó lakcíme, székhelye, levelezési címe

11.8.2     Előterjesztés helye, ideje, módja

11.8.3     Panaszolt szolgáltatás, panasz részletes leírása, valamennyi kifogás elkülönítetten történő rögzítése

11.8.4     Felhasználó igénye

11.8.5     Szerződésazonosító szám, ügytől függően Felhasználói szám

11.8.6     Bemutatott iratok és egyéb dokumentumok jegyzéke

11.8.7     A panaszt felvevő személy és a Felhasználó aláírása

11.8.8     A jegyzőkönyv felvételének helye, ideje

11.8.9     A panasszal érintett Finistic Finances neve, címe.

11.9     Adatkezelés

11.9.1     A Finistic Finances a panaszkezelés során különösen a következő adatokat kérheti a Felhasználótól:

11.9.1.1       neve

11.9.1.2       szerződésazonosító szám, ügytől függően Felhasználói szám

11.9.1.3       regisztrációhoz/belépéshez használt email címe

11.9.1.4       lakcíme, székhelye, levelezési címe

11.9.1.5       telefonszáma

11.9.1.6       értesítés módja

11.9.1.7       panasszal érintett termék, szolgáltatás

11.9.1.8       panasz leírása, oka

11.9.1.9       panaszos igénye

11.9.1.10     a panasz alátámasztásához szükséges, a Felhasználó birtokában lévő dokumentumok másolata

11.9.1.11     a meghatalmazott útján eljáró Felhasználó esetében érvényes meghatalmazás

11.9.1.12     a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.

11.9.2     A panaszt benyújtó adatait az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni.

11.9.3     Az adatkezeléssel összefüggő panaszok válaszlevelében a jogorvoslati lehetőség a következő: Amennyiben az adatkezeléssel összefüggő panaszára adott válaszunkkal nem ért egyet, 30 napon belül bírósághoz, ha a panasz adatkezeléssel összefüggő tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés adatkezelő általi megtagadásával függ össze, a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatósághoz is fordulhat.

11.10  Jogorvoslat

11.10.1  A panasz teljes vagy részleges elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos határidő eredménytelen eltelte esetén a Felhasználó az illetékes hatóságokhoz fordulhat.

11.10.2  A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a polgári perrendtartás szabályai szerint az ügyre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz (www.birosag.hu) fordulhat.

11.11  A panasz nyilvántartása

11.11.1  A panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről a Finistic Finances nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza:

11.11.1.1     a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését

11.11.1.2     a panasz benyújtásának időpontját

11.11.1.3     a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát

11.11.1.4     az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését

11.11.1.5     a panasz megválaszolásának időpontját

11.11.2  A panaszt és az arra adott válasz 5 évig megőrzésre kerül.